Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Zasady naboru oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe
Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (załącznik)
• Podanie o przyjęcie na studia (załącznik)
• Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.

W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione
instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
• Dowód wpłaty wpisowego i czesnego za semestr lub opłaty całościowej
Termin naboru - do 30.09 lub do wyczerpania się liczby miejsc
maksymalna liczba miejsc - 35
minimalna liczba osób do uruchomienia edycji - 20
Dokumenty można składać w terminie do 30. 09 lub do pierwszego zjazdu (w przypadku wolnych miejsc) za pośrednictwem:
1. poczty tradycyjnej na adres SGGW, Wydział Technologii Żywności, bud. 34, pok. 3/108, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
2. poczty elektronicznej pod adresem: jolanta_kowalska@sggw.pl, ewa_majewska1@sggw.pl
3. osobiście (po wcześniejszym ustaleniu terminu) - SGGW, bud. 34, pok. 3/108, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:
• wymogów rekrutacji
• dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty
Zajęcia są realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem studiów i przypisanymi poszczególnym modułom punktom ECTS oraz sylabusami, zawierającymi
informację dotyczącą sposobu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.
Założenia:
Czas trwania: 2 semestry
Tryb: niestacjonarny (soboty, niedziele)
Data rozpoczęcia: październik 2019
Data zakończenia: czerwiec 2020
Liczba uczestników: max 35 osoby
Koszt studiów: 200 zł - wpisowe oraz opłata za studia ustalana na dany rok akademicki
Wymiar godzin zajęć: 222 godzin
Liczba punktów ECTS: 30
Zasady odpłatności:
Opłata wpisowego 200 zł - bezzwrotne - opłata po uzyskaniu informacji od kierownika o utworzeniu grupy.
Opłata za studia w roku akademickim 2019-2020  wynosi 5000 zł. Opłata może zostać dokonana jednorazowo lub w dwóch równych ratach, płatnych
- pierwsza do 30.09.2019 lub do dnia poprzedzającego pierwszy dzień zajęć (w przypadku osób, które zgłoszą się na studia po terminie rekrutacji)
- druga - do 31. 01.2020 roku
W oparciu o podanie z uzasadnieniem istnieje możliwość rozłożenia opłaty na więcej niż dwie raty, co zostaje ujęte w pisemnej umowie wewnętrznej pomiędzy
Słuchaczem a Kierownikiem studiów.
Kwota obejmuje opłatę za studia, koszty materiałów dydaktycznych, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane prze JM Rektora SGGW,
certyfikaty w języku polskim wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.
Ukończenie studiów podyplomowych
• warunkiem ukończenia studiów jest złożenie przez słuchacza prac z poszczególnych przedmiotów lub modułów, zgodnie z zadanymi przez prowadzących
tematami i uzyskanie z nich oceny pozytywnej;
• zdania egzaminów zgodnie z zapisami w sylabusach dla poszczególnych modułów i obecność na 80% zajęć;
• Słuchacz po zaliczeniu wszystkich modułów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez J. M. Rektora Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
• po zdaniu egzaminów słuchacz otrzymuje "Certyfikat audytora wewnętrznego przemysłu spożywczego", "Certyfikat audytora wewnętrznego systemu
GMP/GHM i HACCP według normy ISO 22000", "Certyfikat - Przedstawiciel Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO
9001:2015 (Pełnomocników ds. Jakości)" Przedstawiciel Kierownictwa Zintegrowanych Systemów Zarządzania z wymaganiami norm ISO 14001:2015, ISO
45001 (Pełnomocnik ds. ZSZ) wydane przez jednostki certyfikujące oraz certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu BRC i certyfikat uczestnictwa w
zajęciach z zakresu IFS

Opłatę wpisową oraz czesne za studia należy kierować na konto:
Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"
SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02 - 787 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Odział w Warszawie 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166
Nr konta: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
W tytule wpłaty proszę wpisać: Subkonto: 507 - 10 - 092800 - R00166-99
UWAGA!
Faktury za wpłaty będą wystawiane na pisemną prośbę zainteresowanego, w terminie miesiąca od daty dokonania wpłaty.