Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
  1.  Kandydat
Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
2.  Warunki rekrutacji
Złożenie dokumentów
-   podania/ankiety osobowej  (załącznik),
-  odpisu lub poświadczonej przez uczelnię kopi dyplomu ukończenia studiów
     uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych
Dokonanie opłaty za I semestr studiów
W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione
instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  3.  Złożenie dokumentów
Wymagane dokumenty można:
- złożyć w budynku 32, pok. 1041 u kierownika studiów podyplomowych, 
ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa,
-   przesłać listem na adres SGGW w Warszawie, Studia Podyplomowe, Wydział Technologii  Żywności , ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa.
Zgłoszenie na studia (bez wymaganej dokumentacji) można przesłać drogą e-mailową na adres jolanta_kowalska@sggw.edu.pl
  4.  Przyjęcie na studia
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem spełnienia warunków rekrutacji.
maksymalna liczba miejsc - 32
minimalna liczba kandydatów do uruchomienia edycji - 25
  5.  Termin naboru - do 30.09 lub do wyczerpania liczby miejsc
  6.  Zasady odpłatności:
Opłata za studia wynosi 5500 zł (za rok)
Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach po 2750 zł za każdy semestr
Opłatę za I semestr należy dokonać w terminie podanym przez Kierownika Studiów Podyplomowych. Kierownik po utworzeniu grupy, mailowo poinformuje
kandydatów o terminie płatności za I semestr studiów
Opłatę za II semestr należy wnieść do 31.01.2022 roku
Opłatę można uiścić w ratach po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana Wydziału Technologii Żywności (załącznik). W podaniu należy określić terminy wpłat i
wysokość poszczególnych rat (za płatność w ratach słuchacz nie ponosi dodatkowej opłaty)

Opłatę za studia należy kierować na konto:
SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02 - 787 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A. od. w Warszawie
Nr konta: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
W TYTULE WPŁATY proszę wpisać: Subkonto: 507 - 10 - 090100 - T00234-99 - Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"
W przypadku opłaty przez inną osobę - proszę w tytule wpłaty wpisać IMIĘ I NAZWISKO SŁUCHACZA STUDIÓW
UWAGA!
Faktury za wpłaty będą wystawiane na pisemną prośbę zainteresowanego, w terminie miesiąca od daty dokonania wpłaty.
Szczególowe informacje zamieszczone są na stronie http://bij_wnoz.sggw.pl
Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe