Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Wymagane dokumenty:
. Podanie i kwestionariusz osobowy kandydata na studia oraz klauzula informacyjna (załącznik)
. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych
. Jedna fotografia (format - do dokumentów)

W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a
także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

Termin naboru - do 30.09 lub do wyczerpania się liczby miejsc
maksymalna liczba miejsc - 32
minimalna liczba kandydatów do uruchomienia edycji - 24

Dokumenty można składać w terminie do 30. 09 lub do terminu pierwszego zjazdu (w przypadku wolnych miejsc) za pośrednictwem:
1. poczty tradycyjnej na adres SGGW, Wydział Technologii Żywności, bud. 34, pok. 3/108, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
2. osobiście (po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu jolanta_kowalska@sggw.edu.pl) - SGGW, bud. 34, pok. 3/108, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

Zasady odpłatności:
. Opłata za studia wynosi 5300 zł (za rok). Opłaty można dokonać jednorazowo lub w dwóch ratach po 2650 zł za każdy semestr. Opłatę za I semestr należy dokonać
w terminie podanym przez Kierownika Studiów Podyplomowych. Kierownik po utworzeniu grupy, mailowo poinformuje kandydatów o terminie płatności za I semestr
studiów.  Opłatę za II semestr należy wnieść do 31.01.2021 roku.
. Opłatę można uiścić w ratach po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana Wydziału Technologii Żywności (załącznik). W podaniu należy określić terminy wpłat i wysokość
poszczególnych rat.
(za płatność w ratach słuchacz nie ponosi dodatkowej opłaty)

Przyjęcie na studia podyplomowe
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest spełnienie warunków rekrutacyjnych
. złożenie wymaganych dokumentów (Wymagane dokumenty)
. po uzyskaniu potwierdzenie o uruchomieniu grupy - dokonanie płatności przewidzianej w Zasadach opłatności

Opłatę za studia należy kierować na konto:
SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02 - 787 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A. od. w Warszawie
Nr konta: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
W TYTULE WPŁATY proszę wpisać: Subkonto: 507 - 10 - 090100 - S00165-99 - Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"
W przypadku opłaty przez inną osobę - proszę w tytule wpłaty wpisać IMIĘ I NAZWISKO SŁUCHACZA STUDIÓW
UWAGA!
Faktury za wpłaty będą wystawiane na pisemną prośbę zainteresowanego, w terminie miesiąca od daty dokonania wpłaty.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie http://bij_wnoz.sggw.pl

Zasady naboru oraz szczegółowe warunki rekrutacji
na studia podyplomowe