Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Nauk o Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Nauk o Żywności
Zasady naboru oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Wymagane dokumenty:

• Kwestionariusz osobowy kandydata na studia (załącznik)
• Podanie o przyjęcie na studia (załącznik)
• Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych.
W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
• Dowód wpłaty wpisowego i czesnego za semestr lub opłaty całościowej

Termin naboru - do 30.09 lub do wyczerpania się liczby miejsc
maksymalna liczba miejsc - 30
minimalna liczba osób do uruchomienia edycji - 20
Dokumenty można składać w terminie do 30. 09 lub do pierwszego zjazdu (w przypadku wolnych miejsc) za pośrednictwem:
1. poczty tradycyjnej na adres SGGW, Wydział Nauk o Żywności, bud. 34, pok. 3/108, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
2. poczty elektronicznej pod adresem: jolanta_kowalska@sggw.pl, ewa_majewska1@sggw.pl
3. osobiście (po wcześniejszym ustaleniu terminu) - SGGW, bud. 34, pok. 3/108, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

• wymogów rekrutacji
• dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty

Zajęcia są realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem studiów i przypisanymi poszczególnym modułom punktom ECTS oraz sylabusami, zawierającymi informację dotyczącą sposobu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.

Założenia:

Czas trwania: 2 semestry
Tryb: niestacjonarny (soboty, niedziele)
Data rozpoczęcia: październik 2018
Data zakończenia: czerwiec 2019
Liczba uczestników:  max 30 osób
Koszt studiów: 200 zł - wpisowe  oraz opłata za studia ustalana na dany rok akademicki 
Wymiar godzin zajęć: 220 godzin
Liczba punktów ECTS: 30
Zasady odpłatności:
Opłata wpisowego 200 zł - bezzwrotne - opłata po uzyskaniu informacji od kierownika o utworzeniu grupy.
Opłata za studia w roku akademickim 2018/19  wynosi 5000 zł. Opłata może zostać dokonana jednorazowo lub w dwóch równych ratach, płatnych 
- pierwsza do 30.09 lub do dnia poprzedzającego pierwszy dzień zajęć (w przypadku osób, które zgłoszą się na studia po terminie rekrutacji).
- druga - do 31.01.2019 roku
W oparciu o podanie z uzasadnieniem istnieje możliwość rozłożenia opłaty na więcej niż dwie raty, co zostaje ujęte w pisemnej umowie wewnętrznej pomiędzy słuchaczem a Kierownikiem studiów.
Kwota obejmuje opłatę za studia, koszty materiałów dydaktycznych, które słuchacze otrzymują do każdego przedmiotu, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez JM Rektora SGGW, certyfikaty w języku polskim wydane przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.

Ukończenie studiów podyplomowych
• warunkiem ukończenia studiów jest złożenie przez słuchacza prac z poszczególnych przedmiotów lub modułów, zgodnie z zadanymi przez prowadzących tematami i uzyskanie z nich oceny pozytywnej,
• zdania egzaminów zgodnie z zapisami w sylabusach dla poszczególnych modułów i obecność na 80% zajęć.
• Słuchacz po zaliczeniu wszystkich modułów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez J. M. Rektora Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• po zdaniu egzaminów słuchacz otrzymuje "Certyfikat audytora wewnętrznego przemysłu spożywczego", "Certyfikat audytora wewnętrznego systemu GMP/GHM i HACCP według normy ISO 22000", "Certyfikat Przedstawiciel Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015 (Pełnomocników ds. Jakości)"  wydane przez jednostki certyfikujące oraz certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu BRC i certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu IFS


Opłatę wpisową oraz czesne za studia należy kierować na konto:
Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym" SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02 - 787 Warszawa
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Odział w Warszawie 02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 166
Nr konta: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
W tytule wpłaty proszę wpisać:
Subkonto: 507-10-092800-Q00311-99

UWAGA !
1. Opłaty proszę uiścić po otrzymaniu informacji o utworzeniu grupy
2. Faktury za wpłaty będą wystawiane na pisemną prośbę zainteresowanego, w terminie miesiąca od daty dokonania wpłaty.